SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Oferta

  • Terapia indywidualna
Terapia indywidualna to odbywające się regularnie spotkania pacjenta z psychoterapeutą. Zanim zostanie podjęta decyzja o psychoterapii odbywa się 1 do 3 spotkań konsultacyjnych. Spotkania te służą nawiązaniu kontaktu i opisowi trudności, na tej podstawie podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu (psychoterapii lub innej formie pomocy). W trakcie psychoterapii terapeuta, poprzez zrozumienie problemu i zastosowanie odpowiednich interwencji terapeutycznych, wspiera pacjenta na drodze wprowadzania zmian w jego codziennym funkcjonowaniu, a także w nowym sposobie postrzegania bądź przeżywania przez niego świata.
 
  • Terapia rodzinna
Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jej rodzinę. Pozwala głębiej zrozumieć relacje panujące w systemie rodzinnym i poznać ich wpływ na funkcjonowanie i przeżycia poszczególnych członków rodziny. Ten rodzaj terapii jest prowadzony w KIP przez dwoje terapeutów różnej płci, którzy w trakcie rozmowy pozwalają każdemu z członków rodziny ustosunkować się do spraw rodzinnych i wyrazić swoje przeżycia, co ułatwia wzajemne zrozumienie, wzmacnia komunikację oraz więzi. Rodzina wraz z terapeutami poszukuje przyczyn trudności i wypracowuje nowe sposoby postępowania i funkcjonowania. Terapia rodzinna prowadzona jest zarówno w ośrodku, jak i w miejscu zamieszkania pacjentów.
 
  • Terapia grupowa
Celem terapii grupowej jest spowodowanie indywidualnych zmian u uczestników poprzez doświadczenia, jakie czerpią z funkcjonowania w grupie. Najistotniejsze w pracy grupowej są interakcje zachodzące między uczestnikami. Równie ważna jest możliwość dostrzeżenia, często po raz pierwszy, że inni ludzie przeżywają podobne trudności. Udział w grupie pozwala na wymianę doświadczeń między uczestnikami i zdobycie wiedzy o sobie, dzięki informacjom zwrotnym otrzymywanym od innych. Wzajemny wpływ członków grupy ułatwia samopoznanie, a także zrozumienie własnego zachowania i źródeł przeżywanych emocji. Grupa terapeutyczna przyczynia się do poprawy zdolności komunikowania się, pozwala też na wypracowanie nowych, efektywnych metod radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach.
 
  • Warsztaty terapeutyczne
Warsztaty prowadzone są dla kilkunastoosobowej grupy osób w formie ćwiczeniowej, która pozwala na wzmacnianie kompetencji przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. Warsztaty służą pogłębianiu pewnych umiejętności uczestników, na przykład komunikowania się z innymi czy radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Ćwiczenia realizowane podczas warsztatów bazują na doświadczeniach uczestników i zbliżone są do sytuacji, z jakimi uczestnicy mogą się na co dzień spotykać.
 
  • Poradnictwo i konsultacje
W ramach swojej działalności KIP udziela również porad psychologicznych i konsultacji z obszarów takich jak: kryzysy rozwojowe, osobiste, sytuacyjne, problemy wychowawcze.